@balkan-turizam.net

SRBIJA: ZASAVICA – Specijalni rezervat prirode

Nadomak Sremske Mitrovici u južnom delu Mačve prostire se Specijalni rezervat prirode, bara “Zasavica”. Mo­čvar­no sta­ni­šte svet­skog zna­ča­ja u kome su nastanjene mnoge retke biljne i životinjske vrste, od kojih neke žive samo u njemu, poput ribe Umbre. Krasi ga veliki pašnjak sa popularnim vizitorskim centrom sa kojeg imate pogled od 360° i prliku da napravite odlične fotografije . U ponudi rezervata je i vožnja brodićem, ali i specijalteti poput paprikaša, magarećeg mleka i mesa od mangulice. Idealno je mesto za jednodnevnu ekskurziju, ali i da se zabaci koja udica.

@balkan-turizam.net

Kampovanje na rezervatu

Re­zer­vat je pre nekoliko go­di­na obo­ga­tio svo­ju tu­ri­stič­ku po­nu­du s ob­zi­rom da je do­bio naj­sa­vre­me­ni­ji auto kamp u Sr­bi­ji ko­ji is­pu­nja­va  vi­so­ke evrop­ske  stan­dar­de. Poseta ovog mesta je idealna  po­seb­no kod onih  ko­ji že­le da uži­va­ju u ča­ri­ma ne­tak­nu­te pri­ro­de, sa bo­ga­tom flo­rom i fa­u­nom, a to im Za­sa­vi­ca upra­vo pru­ža.

@balkan-turizam.net

Legenda kaže…

Na zvaničnom sajtu rezervata legenda kaže:

“A da su ovde nekada živeli zmajevi zapisano je i na keltskim kartama. Takvih mesta na Balkanu je bilo osam, uključujuci i Zasavicu. Po tim kartama ste, eto, doputovali na krila zmajeva – došli ste u očuvanu prirodu. Očuvali su je zmajevi, svojom snagom čuvari neizmernih legendarnih blaga, ili su to ipak učinili ljudi koji su ponekad zmajeviti…”.

Da li su zmajevi zaista bili na Zasavici? Ipak proverite sami.

 

balkanturizam.net

 

 

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Skoči na traku sa alatkama